*

اتصال تي شكل/بست تي شكل-لوله به لوله


----------------------------------------------------------------

اتصال صليبي شكل (بست صليبي شكل)


----------------------------------------------------------------


اتصال لوله به لوله مستقيم (بست لوله به لوله آهني- كوپلينگ لوله) 

 

----------------------------------------------------------------

ريلي -L اتصال ال شكل (گونياي ريلي آلومينيومي) 

 

----------------------------------------------------------------

كوپلينگ كوتاه 

 

----------------------------------------------------------------

اتصال يو شكل (بست داسي شكل-لوله به تري كويتي) 

 

----------------------------------------------------------------

كوپلينگ بلند 

 

 

----------------------------------------------------------------

اتصال يو شكل (بست يو شكل دو طرفه زيمنسي) 

 

----------------------------------------------------------------

اتصال چنگكي شكل (بست چنگكي زيمنسي) 

 

پشتیبانی سازمان ها

 


      

                مشتریان :  

ارتش   بیمارستان آریا   دانشگاه شهید چمران   دانشگاه آزاد ماهشهر   دانشگاه جندی شاپور اهواز   دانشگاه سماء اهواز  نفت و گاز اروندان   فوریت های پزشکی 

سپاه    صدا و سیمای آبادان   صدا و سیمای خوزستان   تامین اجتماعی   توزیع برق اهواز

 

RizVN Support
0611-4482601-3
فکس : 4478262-0611
Email