*

بست تي (آهني)

 

------------------------------------------------------------

بست كرنر

  

------------------------------------------------------------

بست ساندويچي 

 

------------------------------------------------------------

 بست عصايي (هوك بولت)


------------------------------------------------------------

 بست ال هوكي (بست هوكي)


 

------------------------------------------------------------

بست ال كوتاه (معمولي) 

 

 

------------------------------------------------------------

 بست ال سر كج (بلند)

 

------------------------------------------------------------

بست پهن Z 


 

------------------------------------------------------------

بست يو شكل 


------------------------------------------------------------

بست باريك Z 


 

------------------------------------------------------------

 بست ال بلند


 

------------------------------------------------------------

 بست ال سر كج كوتاه


------------------------------------------------------------

 بست استراكچر دو راهي

 

------------------------------------------------------------

 

  

 

پشتیبانی سازمان ها

 


      

                مشتریان :  

ارتش   بیمارستان آریا   دانشگاه شهید چمران   دانشگاه آزاد ماهشهر   دانشگاه جندی شاپور اهواز   دانشگاه سماء اهواز  نفت و گاز اروندان   فوریت های پزشکی 

سپاه    صدا و سیمای آبادان   صدا و سیمای خوزستان   تامین اجتماعی   توزیع برق اهواز

 

RizVN Support
0611-4482601-3
فکس : 4478262-0611
Email