*

وسط سالنی


كاربرد:

راک MDF وسط سالنی ID3000 –NB برای اتصالات آنالوگ و دیجیتال استفاده می شود اين راکها درهر دو سمت مرکز و مشترک به صورت عمودی و در ظرفیتهای مختلف ازمتوسط تا زیاد مورد استفاده قرار می گیرند. در این راکها سیم بندی سریع تر و آسان تر انجام می پذیرد . این راکها دردو نوع تاسیس و توسعه موجود می باشند .هر راک از 4 فریم اصلی یک طرفه به فاصله 225 میلیمتر از یکدیگر و باارتفاع 2400 و 2800 میلیمتر تشکیل شده است .

 

در PABX ها و مراکز بزرگ ومتوسط استفاده میشوند .
برای افزایش ظریفت ،می توان با استفاده از راک های 5 بوخت آن را توسعه داد.

راک تاسیس:

دارای 6 ستون عمودی و 13 ردیف افقی با حداکثر ظرفیت :

4800=100 *8 *6 زوج ( سمت شبکه)

3328 =64 *4 *13 زوج(سمت سیستم )

راک توسعه:

دارای 5 ستون عمودی و 13 ردیف افقی با حداکثر ظرفیت :

4000=100 *8 *5 زوج ( سمت شبکه)

3328 =64 *4 *13 زوج(سمت سیستم )

 

پشتیبانی سازمان ها

 


      

                مشتریان :  

ارتش   بیمارستان آریا   دانشگاه شهید چمران   دانشگاه آزاد ماهشهر   دانشگاه جندی شاپور اهواز   دانشگاه سماء اهواز  نفت و گاز اروندان   فوریت های پزشکی 

سپاه    صدا و سیمای آبادان   صدا و سیمای خوزستان   تامین اجتماعی   توزیع برق اهواز

 

RizVN Support
0611-4482601-3
فکس : 4478262-0611
Email