*

جعبه فیوز راک 19 اینچکاربرد

این محصول جهت توزیع کابلهای برق جریان مستقیم DC به تجهیزات مخابراتی است که با نصب فیوزهای مناسب در داخل آن می توان از دستگاههای مخابراتی در مقابل عبور ولتاژ جریانهای ناخواسته حفاظت نمود.
ظرفیت نهایی هر جعبه یک عدد فیوز اصلی برق ورودی و 10 عدد فیوز خروجی با آمپراژ مناسب بنا به درخواست مشتری است.


متعلقات
شین مسی اتصالات اصلی ورودی
شین مسی اتصالات زمین 


------------------------------------------------------

NEC مدل P.D.Bكاربرد

• این محصول جهت توزیع کابلهای برق جریان مستقیم DC به تجهیزات مخابراتی است که با نصب فیوزهای مناسب در داخل آن می توان از دستگاههای مخابراتی در مقابل عبور ولتاژ جریانهای ناخواسته حفاظت نمود.
• ظرفیت نهایی هر جعبه یک عدد فیوز اصلی برق ورودی و 10 عدد فیوز خروجی با آمپراژ مناسب بنا به درخواست مشتری است.

متعلقات

• شین مسی اتصالات اصلی ورودی
• شین مسی اتصالات زمین
• قفل سوئیچی فشاری 


------------------------------------------------------

نوع زيمنس P.D.B

 

 

كاربرد

• این محصول جهت توزیع کابلهای برق جریان مستقیم DC به تجهیزات مخابراتی است که با نصب فیوزهای مناسب در داخل آن می توان از دستگاههای مخابراتی در مقابل عبور ولتاژ جریانهای ناخواسته حفاظت نمود.
• ظرفیت نهایی هر جعبه یک عدد فیوز اصلی برق ورودی و 10 عدد فیوز خروجی با آمپراژ مناسب بنا به درخواست مشتری است.

متعلقات

• شین مسی اتصالات اصلی ورودی
• شین مسی اتصالات زمین
• قفل سوئیچی فشاری

  

پشتیبانی سازمان ها

 


      

                مشتریان :  

ارتش   بیمارستان آریا   دانشگاه شهید چمران   دانشگاه آزاد ماهشهر   دانشگاه جندی شاپور اهواز   دانشگاه سماء اهواز  نفت و گاز اروندان   فوریت های پزشکی 

سپاه    صدا و سیمای آبادان   صدا و سیمای خوزستان   تامین اجتماعی   توزیع برق اهواز

 

RizVN Support
0611-4482601-3
فکس : 4478262-0611
Email