*

کابل های نوری

     • کابل های مخابراتی نوری خاکی
         • کابل نوری ژله ای فیلد خاکی
         • کابل نوری خشک خاکی
     • کابل های مخابراتی نوری کانالی
         • کابل های نوری ژله ای فیلد کانالی
         • کابل نوری خشک کانالی
     • کابل های نوری هوایی مهاردار
         • کابل نوری مهاردار ژله فیلد (OSSC)
         • کابل نوری مهاردار خشک
     • کابل با روکش  مقاوم ضد ترک
     • Indoor Cable
     • کابل نوری با تیوپ مرکزی

کابل های مخابراتی نوری خاکی

کابل نوری ژله ای فیلد خاکی

 

کابل نوری خشک خاکی

 

کابل های مخابراتی نوری کانالی

کابل های نوری ژله فیلد کانالی

 

کابل نوری خشک کانالی

 

کابل های نوری هوایی مهاردار

کابل نوری مهاردار ژله فیلد (OSSC)

 

کابل نوری مهاردار خشک

 

کابل با روکش  مقاوم ضد ترک

 

Indoor Cable

 

کابل نوری با تیوپ مرکزی

 

پشتیبانی سازمان ها
RizVN Support
0611-4482601-3
فکس : 4478262-0611
Email