مرکز تلفن زیمنس

Small/Medium Capacity


 
 مدل ها :
 
   
 
 
 HiPath 3000 
 
 
 
 
     
 
 
HiPath 3300
 
 
 
 
 
   
 
 
HiPath 3350
 
 
 
  
 
 
HiPath 3500
 
 
 
 
   
 
 
HiPath 3550
 
 
 
 
 
    
 
 
HiPath 3800
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 
 
 مدل :
 
 HiPath 4000  
 
 
 
 
 

پشتیبانی سازمان ها

 


      

                مشتریان :  

ارتش   بیمارستان آریا   دانشگاه شهید چمران   دانشگاه آزاد ماهشهر   دانشگاه جندی شاپور اهواز   دانشگاه سماء اهواز  نفت و گاز اروندان   فوریت های پزشکی 

سپاه    صدا و سیمای آبادان   صدا و سیمای خوزستان   تامین اجتماعی   توزیع برق اهواز

 

RizVN Support
0611-4482601-3
فکس : 4478262-0611
Email