مرکز تلفن پاناسونیک

Small/Medium Capacity

 
مدل ها :
 
   
 
 
KX-TEA 308 BX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KX-TEM 824 BX   
 
 
 
 
 
 
 
 
KX-TDA30  
 
 
 
 
  
 
 
 
KX-TES 616 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 KX-TES824
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 
 
 مدل ها :
 
 
   
 
KX-NCP1000
 
 
  
 
 
KX-NCP500 
 
 
 
 
   
 
 
 
KX-TDE200
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 KX-TDE600 
 

 

پشتیبانی سازمان ها

 


      

                مشتریان :  

ارتش   بیمارستان آریا   دانشگاه شهید چمران   دانشگاه آزاد ماهشهر   دانشگاه جندی شاپور اهواز   دانشگاه سماء اهواز  نفت و گاز اروندان   فوریت های پزشکی 

سپاه    صدا و سیمای آبادان   صدا و سیمای خوزستان   تامین اجتماعی   توزیع برق اهواز

 

RizVN Support
0611-4482601-3
فکس : 4478262-0611
Email