*

کابل های مخابراتی مسی

کابل مسی ژله فیلد خاکی

 

کابل مسی ژله فیلد کانالی

 

کابل مسی ایرکور کانالی

 

کابل هوایی مهاردار

 

کابل هوایی مسی ساده

 

Indoor Cable

 

سیم بند تخت

 

دوبل هوایی مهاردار

پشتیبانی سازمان ها
RizVN Support
0611-4482601-3
فکس : 4478262-0611
Email